Läroplanen från 2013

Grundkunskaper för avtalspersonal

I räddningslagens § 57 konstaterar man, att av personer i bisyssla och de personer som hör till avtalsbrandkårer eller till andra sammanslutningar som ingått avtal krävs utbildning i enlighet med Räddningsinstitutets läroplan för deltagande i räddningsverksamheten.

Denna läroplan har godkänts av utbildningsutskottet och styrelsen för Räddningsbranschen Centralorganisation i Finland (SPEK). Räddningsinstitutet har slagit fast läroplanen den 10.12.2013 (PeODno/2013/954) för att användas för utbildningen av avtals- och deltidspersonal som deltar i räddningsverksamheten.

Kurserna enligt läroplanen 2013 finns presenterade nedan.

Kurs i släckningsarbete

Kursens längd
60 timmar (23 LT + 37 ÖT)

Kompetenskrav
Kursen i släckningsarbete bör föregås av en effektiv introduktion i alarmavdelningens funktion i den egna brandkåren.

Introduktionen skall ske via OnEdu portalen och i den egna brandkåren. Introduktionsutbildningen och förhandsuppgifterna skall dokumenteras. 

Målsättning
Kursen ger grundläggande beredskap att verka som yngre släckningsman i en räddningsenhet vid situationsövningar i enlighet med grundklareringsinstruktionen och vid sedvanliga mindre släcknings- och räddningsuppgifter i par med en mera erfaren släckningsman samt att använda tryckluftsaggregat på andra ställen än i begränsade utrymmen inomhus.

Kurs i rökdykning

Kursen längd
30 timmar (9 LT + 21 ÖT)

Kompetenskrav

 • Godkänt utförd kurs i släckningsarbete
 • 18 års ålder
 • Godkänt resultat i konditionstestet enligt räddningsverkets anvisningar
 • Läkargranskning angående lämplighet för rökdykning

Kopia av testprotokollet och läkarintyget skall bifogas till kursanmälan!

Målsättning
Kursen ger grunder i att öva och förbättra sina kunskaper i rökdykning.

Rökdykningskursen ger beredskap att efter utnämning till rökdykare och efter det att de obligatoriska övningarna och de fysiska testen har utförts på ett godkänt sätt att delta i uppdrag där man gör intrång i begränsade utrymmen.

Kurs i första hjälp för brandkåren

Kursens längd
32 timmar (1 sp)

 • 8 h självstudier
 • 8 lektioner (närstudier)
 • 16 övningar (närstudier)

Kompetenskrav
Godkänd kurs i släckningsarbete.

Målsättning
Kursen i första hjälp ger grunder att kunna möta och känna igen en person i nöd.

Den som genomgått kursen bör kunna sköta om en nödpatients baslivsfunktioner med den förstahjälpsutrustning som finns i räddningsenheten.

Kurs i räddningsarbete

Kursens längd
20 timmar (6 LT + 14 ÖT)

Kompetenskrav
Godkänd kurs i släckningsarbete samt 18 års ålder.

Målsättning
Kursens mål är att ge eleven kännedom om de mest centrala sätten och begreppen inom räddningsverksamheten samt verksamhetsprincipen inom räddning i trafiken.

Efter genomförd kurs skall eleven kunna handla enligt enhetschefens direktiv i räddningsuppdrag.

Kurs i ytbärgning

Kursens längd
16 timmar (5 LT + 11 ÖT)

Kompetenskrav

 • Godkänd kurs i släckningsarbete
 • Konditionsklass god
 • Simkunnighet 200m på 5 min

Simkunnigheten kommer att testas på den första övningen och den som inte klarar av att simma 200 m på 5 min får inte fortsätta på kursen. 

Målsättning
Yträddningskursen ger behörighet att, genom arbete  i par, från ytan eller direkt under ytan utan dykarutrustning utföra räddning av människa, djur eller egendom och att förhindra olycka.

Kurs i första insats för brandkåren

Kursens längd
2 studiepoäng:

 • Självstudier på förhand 20 h
 • Lektioner 17 h (närstudier)
 • Övningar 17 h (närstudier)

Kompetenskrav
Godkänd kurs i släckningsarbete samt första hjälp för brandkåren. 18 års ålder.

Målsättning
Kursen kompletterar det material och övningar från förstahjälpkursen och går djupare in på den första insats verksamhet som utförs inom räddningsväsendet.