Grundutbildning av manskap

Instruktionen om utbildning av frivillig personal stadgar, att i enlighet med inrikesministeriets förordning [873/01] krävs av sådan personal i deltidstjänst och frivillig personal som deltar i släcknings- och räddningsuppgifter minst genomgången kurs i släckningsarbete. Av den som deltar i rökdykningsuppgifter krävs dessutom genomgången kurs i rökdykning.

Till grundutbildningen för manskap kan man anta 16 år fylld person som är frisk samt som fysiskt och psykiskt passar för uppgiften. Utbildning av person under 18 år skall ordnas så att den inte medför sådan fara som avses i lagen om skydd av unga arbetstagare (508/86). För kursen i rökdykning krävs fyllda 18 år. Räddningsverken kan dessutom ha andra åldersgränser för vissa kurser.

Brandkåren skall ge en introduktionsutbildning åt personen i den egna brandkåren innan grundutbildningen inleds.

Målsättningen med grundutbildningen för manskap är att ge den utbildade beredskap att i manskapsuppgifter verka som en medlem av en släcknings- och räddningsenhet.

Utbildning av avtalspersonal

Räddningsinstitutet är från och med den 1 januari 2019 ansvarig för det lagstadgade utbildningssystemet för avtalspersonal inom räddningsväsendet.

Räddningsinstitutet ansvara för och tar fram läroplanerna för den utbildning som ger kompetens att fungera som avtalspersonal inom räddningsväsendet.

Räddningsinstitutets läroplan 2021

Under övergångstiden 2020-2022 används läroplanen för Räddningsinstitutets utbildningssystem för avtalspersonal och läroplanen som gjorts av SPEK och som godkänts av Räddningsinstitutet parallellt med varandra.

Räddningsinstitutets läroplan

SPEK läroplan 2013

Läroplanen 2013 (SPEK) gäller för de kurser som inte ännu finns färdiga i Räddningsinstitutets läroplan.

Utbildningssystemet för avtalpersonal

Utbildningssystemet 2021 för avtalspersonal som deltar i räddningsverksamhet