Stadgar för ungdomarnas tävlingar

Redskapstävlingen

Redskapstävlingens stadgar finns i PDF-format och dessa hittar du via länkarna nedan:

 

Slang- och pytssprutestafett

Brandkårsungdomarnas kombinerade slang- och pytssprutestafett är en lagtävling. Varje lag består av 3 ungdomar. Lagen tävlar i följande klasser:

  1. klass I under tävlingsåret högst 13 år fyllda
  2. klass II under tävlingsåret högst 16 år fyllda
  3. klass III under tävlingsåret högst 18  år fyllda. 
     

Tävlingen inleds med slangstafetten.

Slangstafettbanan är 30 m lång och på den utplaceras 3 st dubbelrullade 39 mm slangar med kopplingarna placerade på rullarna. Slangrullarnas avstånd från varandra är 10 m. Den första rullen placeras 5 m från startlinjen och den sista 5 m från vändpålen.

Tävlingen är en stafettlöpning. Efter startsignalen kopplar den första löparen slangkopplingarna, rundar vändpålen och öppnar kopplingarna då han återvänder till startlinjen. Växling sker genom en tydlig klapp i följande löpares hand. De övriga deltagarna utför samma uppgift.

Under tävlingens gång skall kopplingarna hållas på slangrullarna. Nedfälld koppling bör lyftas upp innan den tävlande får fortsätta. Vändpålen får ej vidröras.

Då slangstafetten är godkänt utförd fortsätter laget omedelbart med pytssprutestafetten.

Pytssprutestafetten

Med en stråle från en pytsspruta fälls 3 st käglor uppställda på pålar; den första 2 m, den andra 3 m och den tredje 4 m från strålförarplatsen. Pytssprutan får inte flyttas under utförandet, ej heller får strålföraren vidröra strålförarplatsens främre kant eller föra slangens munstycke över samma kant.

Omedelbart efter det, att den sista käglan fallit, flyttas pytssprutan, på order av skiljedomaren, till följande strålförarplats. Därifrån fylls ett på 1,5 m avstånd runt uppställt 5 liters kärl, vilket är försett med ett 4 cm hål 5 cm från kärlets övre kant, med vatten. Strålföraren får inte vidröra strålförarplatsens främre kant eller föra slangens munstycke över samma kant

Efter starten fungerar en av ungdomen som vattenbärare, den andra som pumpare och den tredje som strålförare.

Pytssprutan skall vara av standardmodell utan tryckutjämningsmöjligheter. Slangen på sprutan får vara högst 1,5 meter lång. Vid starten skall pytssprutan vara tom.

Sluttiden avgör placeringen i tävlingen.

 

FSB:s ungdomsarbetsutskott 24.3.1993

Frågesport

Stadgar för Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds rf:s ungdomsavdelningar i tävlan om vandringspokal donerad av Maurits Seger.

1. § 
Tävlingen försiggår i frågesport med sådana frågor som framkommit i undervisningen. Frågornas antal är 10 (tio). Ifall tävlingen inte då avgjorts ges 5 (fem) extra frågor.

2. §
Om pokalen tävlas årligen. Rätt att delta har alla till förbundet hörande ungdomsavdelningar med 3 (tre) ungdomar per avdelning.

3. § 
Tävlingsdeltagarna bör alla höra till samma ungdomsavdelning och tävlingen är ett grupparbete. Svaren avges gruppvis skriftligt.

4. § 
Tävlingsdeltagarna får under tävlingsåret vara högst 16 (sexton) år fyllda. Lagets totala max ålder 42 år.

5. § 
Pokalen vinner den ungdomsavdelning som erhållit högsta poängtal för ett år framåt. Den ungdomsavdelning som 3 (tre) år i följd vinner pokalen erhåller den till egen, eller den ungdomsavdelning som oberoende av följd erhållit 5 (fem) inteckningar erhåller den till egen.

6. § 
Den avdelning som erhållit pokalen för ett år framåt ombesörjer att pokalen graveras och hämtas eller skickas till följande års tävlingar i god tid.

7. § 
Vid publicering av tävlingsresultat bör donatorns namn nämnas.

 

Dessa stadgar är fastställda vid Finlands Svenska Brandvärnsförbunds styrelsemöte den 14 februari 1968. Stadgarna  har uppdaterats vid FSB - Finlands Svenska Brand-och Räddningsförbunds styrelsemöte den 17 september 1996 samt vid styrelsemöte den 27 maj 2011 för att motsvara dagens förhållanden inom ungdomsavdelningarna.

Rescue Race för brandkårsungdomar

Brandkårsungdomsavdelningar från de södra räddningsförbunden (Helpe, UPL, Kaspeli, HPL och FSB) kan delta i Rescue Race tävlingen, alltså brandkårer som fungerar inom södra Finland. Tävlingen är inte en helt ordinarie redskapstävling utan en tävling som kräver samhörighet och är ett roligt och inspirerande brandkårsevenemang, där man testar lagens klurighet, verksamhet och färdigheter. Samtidigt får brandkårsungdomsverksamheten synlighet på orten där tävlingen utförs.

Rescue Race byter årligen arrangör mellan de olika räddningsförbunden som turvis fungerar som värdar. Markku H. Aarnios fond står för prisen.  

Tävlingslaget består av en (1) ledare och fem (5) under 18-åriga ungdomar, noggrannare begränsningar gällande åldern finns i reglerna. Ledaren deltar inte i tävlingsuppgiftens utförande, hans/hennes uppgift är att säkra utförandet och funktionera som lagets försörjare och chaufför under tävlingen. Uppgifterna befinner sig på olika ställen på tävlingsorten. I tävlingsdirektiven finns råd gällande förflyttningen mellan de olika uppgifterna. Den första Rescue Race tävlingen ordnades i Helsingfors den 18.09.2010.

Stadgar för Rescue Race tävlingen