Kurssystemet för brandkårsungdomar

Kurssystemet för brandkårsungdomarna från 2008 är uppbyggt kring introduktionskurser, nivåkurser och fortbildningskurser. Som grund för brandkårsungdomarnas utbildning fungerar introduktionsutbildningen inom den egna brandkåren med veckoövningarna som det viktigaste momentet. Enligt nuvarande direktiv kan man påbörja sin brandkårsbana från 7 års ålder.

Kurserna som ungdomarna går arrangeras i huvudsak som lägerkurser av Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund. Kurserna kan inte ordnas av den egna brandkåren eller lokalförbunden.

UngdomskurseRNA

Kursernas ordningsföljd

Nivåkurserna I till IV skall gås igenom i rätt ordningsföljd dvs. I => II => III => IV. Åldersgränserna för respektive kurs är minimiåldern, man kan således delta i kursen även om man är äldre än så.

Barn som är 11 eller 12 år och första gången på läger placeras alltid på Nivåkurs I medan barn som är 13 – 14 år placeras på den sk. Introduktionskursen; man kan INTE gå direkt till någon övrig kurs. Om det inte ordnar någon introduktionskurs placeras ungdomen på lämplig kurs av lägrets utbildningschef i samråd med brandkårens ungdomsledare. Efter genomförd introduktionskurs fortsätter man till Nivåkurs III.

Efter varje utförd nivåkurs kan ungdomen fästa ett utbildningsmärke på ärmen på sin brandkårsdräkt.

Placering på kurserna

Ungdomarna placeras på kurserna enligt ålder och vilka kurser man gått tidigare. Barn i åldern 7-10 år placeras på Nybörjarkursen (NyKu). Beroende på deltagarantalet ordnas det två (eller flere) NyKu:n annars alternerar man kurserna I och II från år till år.

11 – 12 åriga barn startar sin bana inom brandkårsutbildningen genom att gå Nivåkurs I. Efter genomgången Nivåkurs I fortsätter man till följande kurs som är Nivåkurs II. Kravet för t.ex. NiKu II är minst 12 års ålder samt utförd Nivåkurs I.

Utbildning på Lemböte lägret

Utbildning på gruppchefskursen, Lemböte 2013

De nuvarande kurssystemet innehåller inga skriftliga kursprov utan man ordnar endast en slutövning där man kontrollerar vad ungdomarna lärt sig. Man har därför infört en s.k. mästarexamen där ungdomarna genom att utföra ett skriftligt och ett praktiskt prov kan få möjligheten att kalla sig mästare samt får bära de s.k. mästarmärken. Mera om mästarexamen »

Kurser för brandkårsungdomarna 2021

Då förbundet (FSBR) nu under två år inte kunnat ordna ett traditionellt utbildningsläger kommer en hel del ungdomar att ”bli efter” i utbildningen, speciellt när det gäller nivåkurserna då dessa fyra kurser skall gås i ordningsföljd. År 2022 ordnas ett nationellt storläger, Eldis 22, vilket innebär att FSBR inte då heller ordnar ett eget utbildningsläger. Alla de normala kurserna kommer dock att ordnas på Eldis 22 lägret.

För att förbundets brandkårsungdomar skall ha en möjlighet att kunna utföra en kurs under 2022 som motsvarar deras ålder har förbundets ungdomsarbetsutskott (UAU) tagit ett beslut att hösten 2021 och våren 2022 kan brandkårerna själv ordna nivåkurserna under sina övningskvällar.

Kurserna som brandkårerna kan ordna under 2021 är:

 • Nivåkurs 1
 • Nivåkurs 2
 • Nivåkurs 3
 • Nivåkurs 4

Enbart dessa kurser kommer att ingå i detta undantagsarrangemang inför Eldis 22 lägret, inga andra kurser. Övriga kurser kommer ungdomarna att få gå på Eldis 22 lägret.

Varje ungdom som går igenom HELA kursen och som på vårvintern 2022 klara av ett praktiskt kursprov kommer att få ett kursintyg över utförd kurs. Lokalförbunden kommer att ordna de praktiska kursproven.

Upplägg

Nivåkurserna 1 och 2 innehåller 30 lektioner (LT) och övningar (ÖT) totalt, nivåkurs 3 innehåller 31 LT och ÖT medan nivåkurs 4 innehåller 32 LT och ÖT. Varje lektion och övning är minst 30 min lång. Man kan t.ex. hålla 2 LT/ÖT per kväll och välja vilka ämnen man parar ihop. Innehållet i kurserna finns i Utbildarens handbok för respektive kurs.

Utbildarens handbok och en arbetsbok för eleven finns på en molnbaserad fildelning och kan laddas ned av brandkårens ungdomsledare. En länk till materialet får man från förbundets kansli.

De kurser som ordnas i den egna brandkåren kommer att ha ett fastslaget kursprogram, dvs. man kan inte välja bland de valbara ämnena till kursen denna gång. På detta sätt kan vi försäkra oss om att alla ungdomar får samma utbildning på dessa fyra kurser även om kurserna ordnas på flera olika ställen och med flera olika kursledare detta år.

Kursintyg

FSBR skriver ut ett kursintyg åt de kursdeltagare som går kurserna i den egna brandkåren förutsatt att deltagarna deltar i ett examenstillfälle som ordnas av lokalförbundet. Examenstillfället motsvarar till en del den så kallade Mästarexamen som ingår i utbildningssystemet. Mästarexamen koncentrerar sig på de praktiska färdigheterna och ett kort teoretiskt kursprov ingår i examen. Lokalförbundet kommer att sköta examenstillfällena enligt egen tidtabell.

Mera info

Närmare information hittar ni i följande dokument.

Anmälningar

Anmälningarna till kurserna kan göras ända till den 15 oktober. Anmälningarna görs via vår anmälningsportal som ni hittar här

Länken till anmälningen

Anmälan skall innehålla:

 • Brandkår
 • Brandkårens ansvarsutbildare
 • Deltagarnas namn och födelsetid
 • Kurs deltagarna skall gå

Material

De kårer som anmäler sig till kurserna kommer att få tillgång till följande material:

 • Länkar till utbildningsmaterialet
 • Kursprogram
 • Elevböcker som skickas per post enligt det som kårerna anmäler deltagare

Lycka till med utbildningen!