Brandkårsungdomarnas verksamhet

Brandkårsungdomsverksamheten är en mycket viktig del av de frivilliga brandkårernas verksamhet. En stor del av rekryteringen till de olika brandkårerna sker via ungdomsavdelningarna.

Brandkårsungdomsverksamheten omfattar övning av olika färdigheter som behövs inom brandkårsarbetet, första hjälp, förstahandssläckning, fotboll, ishockey, sähly, exkursioner, tävlingar, läger, osv. osv.

Avsikten med ungdomsverksamheten är att stöda brandkårens verksamhet och trygga återväxten och skapar en positiv inställning till brandkårverksamheten.

  • Barnet och ungdomen är medelpunkten i ungdomsverksamheten.
  • Ungdomarna skall trivas och känna tillfredställelse att lyckas.
  • Lyckade prestationer leder till, att ungdomen blir allt skickligare och kunnigare både som människa och brandkårist.

Ungdomsarbetets värderingar

  • Jämställdhet och omsorg: en brandkårsungdom uppskattar och uppmärksammar andra
  • Säkerhet och ansvar: en brandkårsungdom kan och vågar handla i olika situationer
  • Pålitlighet: en brandkårsungdom är pålitlig och ansvarfull

Målsättningen med ungdomsarbetet

  • Fostrande: stöd för ungdomens utveckling till självständiga och samarbetande individer som litar på sig själv
  • Utbildande: förutsättningar att handla självständigt handla rätt och säkert i alla situationer tyngdpunkten på räddandet av människoliv
  • Upplysning: väcka och befrämja en positiv inställning till säkerhet

Ungdomsarbetsutskott

Ungdomsarbetsutskottet drar upp riktlinjer för FSB:s ungdomsverksamhet och det består av lokalförbundens ungdomsledare eller en annan person som lokalförbundet utser.

Arbetsutskottet leds av förbundets ungdomsledare. Arbetsutskottet samlas 2-4 ggr per år.

Utskottets sammansättning

Ungdomsledare: Johan Träskman 
Vice: Peter Dahlström

Mellersta Nyland
Dick Sandström och ????

Svenska Österbotten
Kim Påfs och Peter Dahlström 

Västra Nyland
Dennis Olander och Elin Söderlund

Åboland
Jannica Lindqvist och Andreas Nyman 

Åland
Simon Söderlund och Gustaf Eriksson

Östra Nyland
Sandra Lönnfors och Tom Ståhlberg

Sakkunniga i förbundets styrelsen

Ordinarie medlem: Sabina Holopainen
Suppleant: Johan Ehn

Uppdaterad 03.05.2023