Gruppchefskurs för avtalspersonal (5 sp)

Arbetsbilden för gruppcheferna i avtalsbrandkårerna har förändrats och förändras kontinuerligt. Räddningsväsendets ledningssystem har utvecklats och gruppchefens ansvar har ökat. Ansvaret och den beslutande makten vid räddningsväsendets uppdrag har alltmer förflyttats till gruppchefen i samråd
med en räddningsmyndighet.

Gruppchefskursen har ersatt den tidigare kursen för enhetschefer enligt den läroplan som Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK) tagit fram.

Målsättningen för gruppchefskursen är att utveckla kursdeltagarnas kunnande så, att man uppnår de kunskapsmålsättningarna som baserar sig på kunskapskrav man har. Innan man söker till gruppchefskursen skall personer som hör till avtalspersonalen ha tillräcklig utbildning, erfarenhet och rätt attityd.
Gruppchefens uppgifter och ansvarsområden kan variera mycket från brandkår till brandkår då olika typ av brandkårsavtal skapar specifika krav på avtalspersonalens kunnande.

På glesbygden är gruppchefen ofta den person som hamnar göra de första och många gånger de viktigaste besluten vid ett olyckstillbud eller en brand och utgående från detta ge den första ordern till räddningspersonalen. Dessa beslut inverkar väsentligt på hur släcknings- och räddningsarbetet lyckas.

Gruppchefen övervakar och tar ansvar för sin egen grupps säkerhet och skall kunna utvärdera gruppens tillräcklighet i proportion till olyckan och hur olyckan kommer att utvecklas. På situationsplatsen skall gruppchefen kunna samarbeta med bl.a. olika myndigheter och andra aktörer.

Kursens omfattning

Avtalspersonalens gruppchefskurs (5 sp) består av två delar:

 1. Grunder i ledning av räddningsgruppen (2 sp)
 2. Ledning av räddningsgruppen vid olika olyckstyper (3 sp).

Kursen består av närstudier och mellan dessa olika distansuppgifter samt av kursprov. Kursen omfattar totalt fem studiepoäng vilket betyder studier i ca 108 timmar.

 

Inträdesprov

Alla personer som uppfyller kursens krav har rätt att delta i kursens inträdesprov. De personer som söker till kursen skall repetera de ämnesområden som de tidigare kurserna innehåller. Innan man väljer
deltagare till kursen skall man ordna ett skriftligt inträdesprov och personliga intervjuer för de sökande.

Inträdesprovet är kursspecifikt och kan inte tas om. Inträdesprovets resultat inverkar inte på kommande inträdesprov. Ansvarsutbildaren väljer kursdeltagare till kursen efter att de personliga intervjuerna är gjorda och utgående från resultatet av det skriftliga inträdesprovet.

Kompetenskrav

Den sökande till gruppchefskursen för avtalspersonal skall:

 • vara minst 21 år
 • ur hälsans och funktionsförmågans synpunkter vara lämplig att leda en räddningsgrupp 
 • på godkänt sätt utfört grundkurs i räddningsverksamhet, kurs i första hjälp, kurs i vägtrafikräddning och någon annan av följande kurser:
  • kurs i rökdykning
  • kurs i ytbärgning
  • kurs i arbete på område med fallrisk
  • kurs i farliga ämnen
  • kurs i oljebekämpning
 • aktivt ha deltagit i räddningsväsendets veckoövningar och larmuppdrag (som aktivt deltagande räknas deltagande i ca en tredjedel av övningarna och larmuppdragen) 
 • få förord från den anmälande brandkåren för deltagandet i kursen.

Förutom dessa kriterier kan räddningsverken ha tillläggskrav eller också ha strängare krav för deltagandet där man tar i beaktande de regionala kraven och hur man beskriver gruppchefens arbete.