Avtalsbrandkårens befälskurs (4 sp)

Denna kurs kommer att ersätta den tidigare kursen för kårchefer.

Räddningsinstitutet huvudmålsättningen är ett högklassigt utbildningssystem med vars hjälp man tryggar en kvalitativt god utbildning för avtalsbrandkårernas personal på olika håll i Finland.

Arbetsbilden för avtalsbrandkårernas chefer kommer under de följande åren att förändras och samtidigt till att bli en befälskurs för avtalsbrandkåren. Reformen av räddningslagen, räddningsväsendets omorganisering samt förändringarna
i och utvecklandet av avtalspersonalens utbildningssystem ställer krav på förändringar också i arbetsbilden för avtalsbrandkårens chef.

Denna läroplan har uppdaterats under utbildningssystemets förändringsprocess och läroplanen kommer att uppdateras under 2019. På detta sätt kan man garantera en smidig övergång från den tidigare kursen
för avtalsbrandkårernas kårchef till en ny kurs som allt mera behandlar räddningsväsendet som helhet vars avsikt är att utveckla avtalsbrandkårernas befäl till att bli utvecklare inom räddningsväsendet.

Ledningen av räddningsverksamheten kommer troligen att i allt högre grad att flyttas över till utbildningen av gruppchefer och skadeplatsledare och på motsvarande sätt kommer utbildningen av skadeplatsverksamheten och ledandet av räddningsverksamhet att minska inom utbildningen av avtalsbrandkårernas befäl.

Inträdeskrav till avtalspersonalens befälskurs

Kompetenskraven för befälskursen för avtalspersonal är godkänt utförd enhetschefsutbildning i enlighet av den av Räddningsinstitutet godkända läroplanen som SPEK gjort upp eller godkänt utförd gruppchefskurs i enlighet med Räddningsinstitutets nya utbildningssystem.