Utbildning av avtalspersonal

I räddningslagens § 57 konstaterar man, att av personer i bisyssla och de personer som hör till avtalsbrandkårer eller till andra sammanslutningar som ingått avtal krävs utbildning i enlighet med Räddningsinstitutets läroplan för deltagande i räddningsverksamheten.

Instruktionen om utbildning av avtalspersonal stadgar, att i enlighet med inrikesministeriets förordning [873/01] krävs av sådan personal i bisyssla och av avtalspersonal som deltar i släcknings- och räddningsuppgifter minst genomgången kurs i släckningsarbete. Kursen i släckningsarbete förverkligas i fortsättningen med en Grundkurs i räddningsverksamhet som följer Räddningsinstitutet fastställda läroplan för avtalspersonalen:

Till grundutbildningen för manskap kan man anta 16 år fylld person som är frisk samt som fysiskt och psykiskt passar för uppgiften. Utbildning av person under 18 år skall ordnas så att den inte medför sådan fara som avses i lagen om skydd av unga arbetstagare (508/86). För övriga kurser finns kursspecifika åldersgränser. Räddningsverken kan dessutom ha andra åldersgränser för vissa kurser.

Brandkåren skall ge en introduktionsutbildning åt personen i den egna brandkåren innan grundutbildningen inleds.

Målsättningen med grundutbildningen för manskap är att ge den utbildade beredskap att i manskapsuppgifter verka som en medlem av en släcknings- och räddningsenhet.

 

Utbildningssystemet

Räddningsinstitutet är från och med den 1 januari 2019 ansvarig för det lagstadgade utbildningssystemet för avtalspersonal inom räddningsväsendet.

Räddningsinstitutet ansvara för och tar fram läroplanerna för den utbildning som ger kompetens att fungera som avtalspersonal inom räddningsväsendet.

Räddningsinstitutets läroplan 

Under övergångstiden 2020-2022 används läroplanen för Räddningsinstitutets utbildningssystem för avtalspersonal och läroplanen som gjorts av SPEK och som godkänts av Räddningsinstitutet parallellt med varandra.

Från och med 2023 används endast Räddningsinstitutets läroplan.

Läroplan 2013

För den svenska utbildningen används läroplanen från 2013 som SPEK sammanställt för de kurser som inte ännu finns färdiga på svenska i Räddningsinstitutets läroplan. De gamla kurserna presenteras här »