Förbundets stadgar

Namn och hemort

1 § Föreningens namn är FSBR – Finlands svenska brand- och räddningsförbund r.f. Föreningen benämns i dessa stadgar som förbund. Förbundets hemort är Ekenäs stad.

Dess förhandlings- och protokollspråk är svenska

Syfte

2 § Förbundets syfte är att som ett riksomfattande finlandssvenskt förbund i samarbete med myndigheter och organisationer samt andra samfund verka för samhällets färdighet att skydda människor, egendom och miljö från de farosituationer som uppstår i både normal- och undantagsförhållanden. Förbundets uppgift är att utveckla brand- och räddningsverksamheten, befolkningsskyddet och räddningstjänsten.

Förbundet fortsätter det arbete och de traditioner som Finlands Svenska Brandvärnsförbund r.f. representerat.

Förbundet är medlem i Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö – Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland ry.

Verksamhetsformer

3 § För att förverkliga sitt syfte:

 1. indelas förbundet i registrerade regionala räddnings- eller brandkårsförbund, som förbundet stöder i avsikt att förverkliga sin målsättning;
 2. vägleder och informerar förbundet medborgarna så att de kan undvika farosituationer och att de vid olyckor och katastrofer kan minimera personskador, skydda människor och egendom samt garantera en fortsatt verksamhet;
 3. samarbetar förbundet med statliga, regionala, och kommunala myndigheter, affärs- och industriföretag, försäkringsbolag, föreningar, olika intresseorganisationer och övriga inom räddningsbranschen verkande samfund;
 4. utbildar förbundet personer som arbetar inom området eller som skall tränas för uppgifter inom området;
 5. producerar, publicerar och förmedlar förbundet informations- och utbildningsmaterial;
 6. befrämjar förbundet allmänhetens intresse för individuell verksamhet i avsikt att skydda människor och egendom samt befrämjar verksamheten inom branschens frivilligorganisationer;
 7. ordnar förbundet riksomfattande möten och seminarier avsedda för allmänheten samt för personer som arbetar inom räddnings- och säkerhetssektorn;
 8. ger förbundet hjälp och vägledning åt statliga, regionala och kommunala myndigheter samt åt föreningar och samfund;
 9. gör förbundet framställningar, tar initiativ och deltar i utvecklingen;
 10. följer förbundet med utvecklingen i andra länder och upprätthåller kontakten med motsvarande utländska och internationella organisationer.

Den regionala verksamheten sköts i samråd med medlemsförbunden

Medlemskap

4 § Som ordinarie medlem kan antas; regionala registrerade räddnings- eller brandkårsförbund, deras röstberättigade kommun- och föreningsmedlemmar samt Finlands svenska brand- och räddningsförbunds damorganisation r.f. Dessa är alla röstberättigade medlemmar i förbundet.

De regionala räddnings- eller brandkårsförbund samt damorganisationen erlägger medlemsavgift till förbundet. Övriga erlägger sin medlemsavgift till de regionala förbunden.

Förbundsstyrelsen kan som understödande medlem godkänna rättsgiltig sammanslutning eller privat person som vill stöda förbundets verksamhet och som förbinder sig att betala den fastställda medlemsavgiften.

Till hedersmedlem kan förbundsmötet på styrelsens förslag kalla person, som förtjänst fullt befrämjat räddningsbranschen.

5 § Medlem som önskar utträda ur förbundet bör skriftligen meddela därom till styrelsen eller dess ordförande. Medlem kan även vid förbundsmöte meddela om sitt utträde varefter det antecknas i protokollet. Utträdande medlem bör likväl erlägga sin medlemsavgift för det år, under vilket utträdet sker. En medlems uppsägningstid är sex månader.

Medlem kan på framställan av styrelsen uteslutas med beslut fattat av något av förbundsmötena, ifall medlem till väsentliga delar låtit bli att uppfylla de förpliktelser som han förbundit sig att uppfylla mot förbundet, eller om medlem genom sitt förfarande i eller utanför förbundet väsentligt skadat förbundet.

Understödande medlem anses utesluten med styrelsens beslut om den obetalda medlemsavgiften inte betalats senast under följande kalenderår.

Medlemsavgifter och övriga inkomster samt förmögenhet

6 § Ordinarie medlem skall betala medlemsavgift till förbundet. Medlemsavgiften fastställs årligen på förbundets höstmöte. Höstmötet fastställer årligen de understödande medlemmarnas medlemsavgift.

Hedersmedlemmar betalar inte medlemsavgift.

7 § Förbundet kan, ifall vederbörligt tillstånd beviljas, föranstalta insamlingar, ordna fester och lotterier samt mottaga donationer, understöd och testamenten, bedriva till räddningsbranschen hörande publikations- och förmedlings-verksamhet samt för sin verksamhet anskaffa och äga fast och lös egendom.

Förbundets syfte är inte att uppnå ekonomisk fördel för förbundets medlemmar.

Verksamhetsorgan

8 § Förbundets verksamhetsorgan är förbundsmötena och styrelsen.

Förbundsmöten

9 § Förbundet sammankommer årligen till två ordinarie förbundsmöten, ett vårmöte och ett höstmöte. Vårmötet hålls i maj eller juni och höstmötet i november eller december. Förbundsmötet sammankallas av styrelsen. Varje ordinarie medlem har en röst vid respektive möte. Rösten får användas av representant som medlem befullmäktigat. Representant med fullmakt får icke representera flere medlemmar. Övriga mötesdeltagare samt hedersmedlemmar och understödande medlemmar innehar yttranderätt.

10 § Vid förbundsmötena behandlas följande ärenden:

Vid vårmötet:

 1. väljs ordförande, sekreterare, två rösträknare och två protokolljusterare för mötet;
 2. konstateras de befullmäktigade mötesdeltagarna samt mötets beslutförhet;
 3. föredras styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år;
 4. föredras bokslut för föregående år samt revisorernas berättelse;
 5. fattas beslut om fastställande av bokslutet;
 6. fattas beslut om ansvarsfrihet; samt
 7. behandlas övriga av styrelsen i möteskallelsen framlagda ärenden.

Vid höstmötet:

 1. väljs ordförande, sekreterare, två rösträknare och två protokolljusterare för mötet;
 2. konstateras de befullmäktigade mötesdeltagarna samt mötets beslutförhet;
 3. fattas beslut om mötesarvoden för verksamhetsorganen och arvoden för revisorerna för det kommande kalenderåret;
 4. fattas beslut om avgiften för ordinarie medlemmar och understödande medlemmar;
 5. fastställs verksamhetsplan och budget för det kommande kalenderåret;
 6. väljs styrelsens ordförande för det följande kalenderåret;
 7. väljs för de kommande två kalenderåren ordinarie styrelsemedlemmar samt deras personliga suppleanter, i stället för de som är i tur att avgå.
  Därtill väljs till utgången av pågående verksamhetsperiod nya medlemmar till de platser i styrelsen som blivit lediga.
 8. väljs två revisorer samt deras suppleanter; samt
 9. behandlas övriga av styrelsen, i möteskallelsen framlagda ärenden.

Möteskallelsen och föredragningslistan till ordinarie förbundsmöten postas till medlemmarna senast tre veckor före mötet.

Ärende, som medlem önskar att skall behandlas vid förbundsmötena, skall skriftligen meddelas styrelsen före utgången av mars då det gäller vårmötet och före utgången av september då det gäller höstmötet.

Extraordinarie förbundsmöte

11 § Extraordinarie förbundsmöte hålls då styrelsen anser det behövligt eller då minst en tiondedel av förbundets röstberättigade medlemmar skriftligen anhåller därom hos styrelsen och samtidigt meddelar vilket ärende som skall behandlas.

Kallelsen till extraordinarie förbundsmöte skall tillsammans med föredragningslistan postas till medlemmarna minst tre veckor före mötet.

Styrelsen

12 § Till styrelsen hör ordföranden och tio ordinarie medlemmar samt deras personliga suppleanter. Om förbundsmötet så anser, skall det ur varje regionalt räddnings- eller brandkårsförbund väljas en ordinarie medlem samt en suppleant till styrelsen.

Två medlemmar skall vara sakkunniga inom räddningsbranschen, en medlem sakkunnig inom damorganisationens verksamhet och en medlem sakkunnig inom ungdomsarbets verksamhet. I styrelsens möten deltar utan rösträtt; organisationschefen, samt förbundets skattmästare. Anställda vid förbundet kan inte vara medlem i styrelsen.

Ordföranden väljs för ett år och styrelsemedlemmarna jämte deras personliga suppleanter för två kalenderår i sänder. Vid varje kalenderårs slut avgår från styrelsen hälften av de ordinarie medlemmarna samt deras personliga suppleanter.

Styrelsen väljer inom sig viceordförande och sekreterare för ett kalenderår i sänder.

Styrelsen är beslutför då ordföranden eller viceordföranden och minst fyra andra medlemmar är närvarande.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall för denne på kallelse av viceordföranden. Ordförande skall sammankalla styrelsen då minst tre styrelsemedlemmar skriftligen anhåller om detta.

Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott. Till arbetsutskottet hör styrelsens ordförande, organisationschefen, samt minst två andra medlemmar. Styrelsen bestämmer arbetsutskottets arbetsuppgifter.

Styrelsen kan ytterligare till sin hjälp tillsätta andra utskott och bestämma deras uppgifter.

13 § Styrelsens uppgift är att

 1. fatta beslut i sådana frågor, som hör till förbundets verksamhet och som förbundsmöte bestämt att styrelsen skall avgöra och fatta beslut om.
 2. leda förbundets verksamhet i enlighet med dessa stadgar och förbundsmötes beslut så att de verksamhetsmässiga och ekonomiska målen uppnås;
 3. att utveckla förbundets verksamhet;
 4. förbereda de ärenden som skall behandlas på förbunds-möte;
 5. sammankalla förbundsmöte;
 6. för förbundsmöte bereda, förbundets verksamhetsmässiga och ekonomiska mål;
 7. välja förbundets organisationschef och övriga funktionärer;
 8. tillsätta behövliga utskott;
 9. göra instruktioner för förbundets organ, personal och funktionärer;
 10. vid behov för förbundsmötet föreslå personer, som skall kallas till hedersmedlemmar samt behandla och bevilja ansökningar om förbundets förtjänsttecken.
 11. behandla till förbundets verksamhet hörande övriga ärenden, samt att representera förbundet.

Tecknande av förbundets namn

14 § Förbundets namn tecknas av ordföranden eller viceordföranden, båda tillsammans eller någon av dessa tillsammans med organisationschefen, sekreteraren eller skattmästaren.

Räkenskaper

15 § Förbundets räkenskaper avslutas kalenderårsvis. Bokslut skall tillställas revisorerna senast den 15 mars. Revisorerna skall avge sitt skriftliga utlåtande senast inom utgången av mars månad.

Röstning

16 § Då det vid verksamhetsorganens möten framförts två eller flera förslag som vunnit understöd , förrättas de erforderliga omröstningarna öppet. Personval förrättas på begäran med slutna sedlar.

Då rösterna faller jämnt vinner det förslag som ordföranden stöder. Vid val avgör lotten.

Ändring av förbundets stadgar

17 § Beslut om att ändra stadgar skall fattas vid två på varandra följande förbundsmöten, tidsintervallen mellan mötena skall vara minst en månad. Förslaget om stadgeändring skall vid båda mötena omfattas av minst ¾ av de avgivna rösterna. Vid det senare mötet skall förslaget till ändring godkännas utan korrigeringar, för att stadgeändringen skall träda ikraft.

Upplösning av förbundet

18 § Beslut om upplösning av förbundet och upphörande av dess verksamhet skall fattas i den ordning som i 17 § stadgas om ändring av stadgar.

Vid beslut om att upplösa förbundet eller då förbundet upphör skall samtidigt bestämmas på vilket sätt dess tillgångar skall användas till syften som befrämjar förbundets ändamål.

Medlemsrättigheter

19 § Erhållna medlemsrättigheter tryggas.