Kongress 27 - 28.05.2023

Program:

Lördagen den 27 maj

08:30 Anmälan, med kaffebjudning, Radisson Blu Marina Palace Hotel

09:30 Kongressen öppnas

10:30 Parad, startar från Våghuset, Slottsgatan 40

11.15 Åbo FBKs musikkår uppträder vid Suomen Joutsen

12:00 Lunch på egen bekostnad

12:30 Sammankomst för domarkollegiet och lagledarna på Varvstorget, repgränden, Åbo 

13:00 Förbundsmästerskap i redskapshantering

19:00 Kongressmiddag med prisutdelning och premieringar, Åbo Brankis, Eskilsgatan 5. För musiken står Åbo FBKs orkester och TrrTrrTrr (https://www.trrtrrtrr.com/).

Söndagen den 28 maj

9:30 Guidning på Åbo slott, samling vid slottsentrén

11:00 Granskning av fullmakter 

11:30 Förbundets vårmöte

12:30 Kongressen avslutas

Kongressinformation

Här finns kallelsen kongressen...

Anmälningar

Anmälningarna skall göras senast den 12 maj 2023. Anmälningrana görs via förbundets anmälningsportal.

Länk till anmälningsportalen »

Inkvartering

Inkvarteringen reserveras direkt av hotellet!

Radisson Blue Marina Palace Hotel, Slottsgatan 32, 20100 Åbo. tel. 020 1234 710

  • Bokningskod: FSBR2023
  • Observera att FSBRs rumsreserveringskvot minskar från 27.3.2023!

Vårmötet

Föredragningslista för vårmötet den 28 maj 2023

§ 1 Mötet öppnas

§ 2 Val av ordförande för mötet

§ 3 Val av sekreterare för mötet

§ 4 Val av två protokolljusterare och två rösträknare

§ 5 Konstateras de befullmäktigade mötesdeltagarna samt mötets beslutsförhet

§ 6 Årsberättelse för år 2022

§ 7 Bokslut och revisionsberättelse för år 2022

  • C.A. Öhmans brandmannafond
  • Finlands Svensk Brand- och Räddningsförbund

§ 8 Fastställandet av bokslutet för år 2022

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och funktionärer

§ 10 Övriga ärenden

§ 11 Mötet avslutas

Röstberättigade vid vårmötet är representant för anslutet lokaförbund samt deras röstberättigade kommun- och föreningsmedlemmar.

Representant ska vara försedd med behörig fullmakt eller med proto­kollsutdrag. Representant med fullmakt får inte representera flera medlemmar.

Material