Kongress 18 - 19.05.2024

Program:

Lördagen den 19 maj

08:30 Anmälan, med kaffebjudning, Alandica kultur- och kongresscenter

09:15 Kongressen öppnas

10:15 Uppställnming för parad, vid Shell Servicecenter

10.30 Paraden startar, motagning vid Självstyrelsegården 

11:15 Lunch på egen bekostnad

13:00 Förbundsmästerskap i redskapshantering vid Miramarparken

19:00 Kongressmiddag med prisutdelning, Alandica kultur- och                  kongresscenter.

Söndagen den 19 maj

8:30 Granskning av fullmakter, Alandica kultur- och kongresscenter08

09:00 Den svenskspråkiga räddarutbildningen i Helsingfors                               Niclas Wikström, brandförman Helsingfors räddningsverk

09:30 Från fredensöar till ett krigshärjat Ukraina, Bo-Yngve Karlsson och Monica von Frenkell, föreningen ukrainax.

10:30 Kaffe och smörgås

10:50 Från fredensöar till ett krigshärjat Ukraina, Bo-Yngve Karlsson och Monica von Frenkell, föreningen ukrainax.

12:00 Förbundets vårmöte

12:30 Kongressen avslutas

 

 

Vårmötet

Föredragningslista för vårmötet den 19 maj 2024

§ 1 Mötet öppnas

§ 2 Val av ordförande för mötet

§ 3 Val av sekreterare för mötet

§ 4 Val av två protokolljusterare och två rösträknare

§ 5 Konstateras de befullmäktigade mötesdeltagarna samt mötets beslutsförhet

§ 6 Årsberättelse för år 2023

§ 7 Bokslut och revisionsberättelse för år 2023

  • C.A. Öhmans brandmannafond
  • Finlands Svensk Brand- och Räddningsförbund

§ 8 Fastställandet av bokslutet för år 2023

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och funktionärer

§ 10 Övriga ärenden

§ 11 Mötet avslutas

Röstberättigade vid vårmötet är representant för anslutet lokaförbund samt deras röstberättigade kommun- och föreningsmedlemmar.

Representant ska vara försedd med behörig fullmakt eller med proto­kollsutdrag. Representant med fullmakt får inte representera flera medlemmar.

Material